ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 

นึ่งปีนับตั้งแต่ระเบียบนี้ใช้บังคับ

 

ข้อ ๑๐  ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจกำหนดวิธีปฏิบัติตลอดจนกำหนดแบบเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

 

 

 

วิภา/ผู้จัดทำ

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

 

 


[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๕๑ ง/หน้า ๓๘/๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔

 

Visitors: 4,960