การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในงานสำหรับบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในงานสำหรับบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้

(Job Accommodation for People with Learning Disabilities)

 

โดย เดล เอส บราวน์ (Dale S. Brown)

 

สาระสำคัญที่ว่าด้วย “การได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกตามความต้องการและจำเป็น” ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานประกอบการที่จะช่วยผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ให้สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 

การได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกสามารถช่วยให้บุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถทำงานได้ดีแม้ในภาวะที่มีความบกพร่อง สิ่งอำนวยความสะดวกนี้สามารถจัดให้มีได้ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ในพื้นที่และอุปกรณ์ ทำงาน การสื่อสารในงาน ลักษณะของงาน ตลอดจนเวลา และสถานที่ในการทำงาน

 

กฎหมายว่าด้วยชาวอเมริกันผู้พิการ (The Americans with Disabilities Act – ADA) กำหนดให้หน่วยงานที่มีพนักงานตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปต้องจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามความต้องการและจำเป็นให้แก่ผู้พิการ สิ่งอำนวยความสะดวกนี้ควรจัดให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หากการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าวไม่ตรงกับความต้องการ ลูกจ้างสามารถเรียกร้องสิทธิ์และเสนอสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริงได้ แต่ทั้งนี้การเรียกร้องต้องคำนึงถึงการให้และรับอย่างเหมาะสมด้วย

 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถเรียกร้องให้นายจ้างจัดสิ่งอำนวยความสะดวกได้ถึงแม้จะมีพนักงานน้อยกว่า 15 คนก็ตาม และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชาในการที่จะให้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพด้วย สำหรับผู้ที่ทำงานส่วนตัวก็จำเป็นต้องจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ตนเองเช่นกันโดยต้องรู้ความสามารถและภาวะบกพร่องที่เป็นอยู่

 

แนวทางการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานประกอบการ

 

 1. วิเคราะห์ลักษณะงานที่อาจเป็นอุปสรรคและปัญหาที่แท้จริง
 2. วิเคราะห์ความบกพร่องที่อาจก่อให้เกิดปัญหา
 3. ร่วมระดมสมองเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ลักษณะงาน และวิธีการติดต่อสื่อสาร
 4. เลือกดำเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง
 5. ประเมินการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกว่าเหมาะสมกับความต้องการหรือไม่ ต้องแสดงความคิดเห็นให้หัวหน้างานทราบหากต้องมีการปรับในสิ่งที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อให้บรรลุผลอย่างยั่งยืน

 

หากต้องการขอคำแนะนำสามารถติดต่อได้ที่ Job Accommodation Network (JAN) ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา ที่มีข้อมูลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่า 200,000 รายการ

 

ตัวอย่างการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ที่มีปัญหาในการทำงาน

 

ปัญหาในการอ่าน

 • ใช้การแสดงผลด้วยเสียงจากคอมพิวเตอร์
 • ให้ผู้อื่นอ่านให้ฟัง
 • ให้ผู้อื่นอ่านข้อความและบันทึกเสียงให้
 •  หัวหน้างานควรสั่งงานด้วยวาจาแทนการเขียน
 • ให้เน้นข้อมูลที่สำคัญ
 • ใช้เครื่องอ่านอัตโนมัติ
 • ให้ผู้อื่นพูดคุยกับคุณแทนการเขียน

 

ปัญหาในการอ่านสื่อจำนวนมาก ๆ

 • เข้าฟังประชุมเกี่ยวกับสื่อนั้น ๆ
 • พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับสื่อนั้น ๆ
 • มีเอกสารหรือคู่มือในรูปของเสียง
 • ให้ผู้อื่นบอกเล่าประเด็นสำคัญ
 • จัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มีเวลาสำหรับอ่านสิ่งที่จำเป็นต้องทำ
 • หาข้อมูลจากภาพวาด แผนภาพ และผัง ซึ่งหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาอาจช่วยในเรื่องนี้ได้
 • ใช้การแสดงผลด้วยเสียงจากคอมพิวเตอร์
 • ขอเอกสารแบบสรุปย่อ

 

ปัญหาการลืมง่าย

 • จัดสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ใช้งานร่วมกัน เช่น ที่เก็บอุปกรณ์ แฟ้มเอกสาร ชั้นหนังสือ
 • ใช้และนำสิ่งของสำคัญๆ มาเก็บไว้ในที่เดิมทุกครั้ง เช่น กุญแจ
 • กำหนดประเภทหรือกลุ่มด้วยสี
 • เก็บสิ่งของหรือเอกสารบนชั้น บอร์ด หรือสถานที่ที่เห็นได้ชัดเจน หลีกเลี่ยงการเก็บในลิ้นชักหรือตู้
 • เก็บสิ่งของหรือเอกสารไว้ที่กำหนดเสมอ เช่น แขวนกรรไกรไว้กับตะขอที่โต๊ะ หรือติดเอกสารสำคัญบนบอร์ดเพื่อไม่ให้ลืม

 

ปัญหาไม่เข้าใจการสั่งงานด้วยวาจา

 • ให้ผู้อื่นบอกข้อมูลที่สำคัญอย่างช้า ๆ และชัดเจนในที่เงียบ
 • ให้ผู้อื่นช่วยจดคำสั่งให้
 • ให้ผู้อื่นช่วยบันทึกสิ่งที่ได้สนทนากันทางอีเมล
 • ให้ผู้อื่นสาธิตวิธีการทำงานให้ดู และลองทำให้ดูบ้าง
 • บันทึกและให้หัวหน้างานช่วยทบทวน
 • ทบทวนคำสั่งให้ผู้อื่นฟัง เพื่อให้มั่นใจว่าเข้าใจถูกต้อง
 • บันทึกเสียงขั้นตอนและคำสั่งสำคัญ ๆ ในการทำงานเพื่อเปิดฟังเมื่อต้องการ
 • ขอคำติชมจากหลาย ๆ คนในเรื่องการทำงาน

 

ปัญหาไม่เข้าใจประเด็นสำคัญ

 • ให้ผู้อื่นบอกโดยตรงและตรงประเด็น
 • ใช้คำถามทวนเพื่อให้เข้าใจความหมายที่แท้จริง
 • คาดเดาความหมายก่อน หากไม่แน่ใจว่ามีความหมายอื่นอีกหรือไม่ ให้ลองพูดคุยกับผู้อื่นและฝึกสังเกตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยรอบ
 • หาผู้ใกล้ชิดที่สามารถบอกเราได้หากมีการเข้าใจผิด

 

ปัญหาลืมส่งงาน

 • ใช้ระบบเตือนผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น อีเมล ข้อความผ่านมือถือ
 • ใช้เครื่องมือสื่อสารระบบเสียงหรือสัญญาณนาฬิกาในการเตือน
 • ตรวจสอบแฟ้มติดตามงานทุกวัน
 • ให้หัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานคอยเตือนหรือจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังและกำหนดวันส่ง

 

ปัญหาขาดสมาธิในการทำงาน

 • แขวนป้าย “กรุณาอย่ารบกวน” ในกรณีที่จำเป็น
 • หากการทำงานต้องหยุดชะงักให้จดบันทึกสิ่งที่กำลังทำค้างไว้
 • ควรทำงานให้เสร็จทีละอย่าง
 • ควรเป็นฝ่ายโทรไปก่อนที่จะรอให้อีกฝ่ายโทรกลับมา
 • ให้หัวหน้างานช่วยจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง
 • ทำงานที่สำคัญก่อนในช่วงเช้า ช่วงสาย หรือในวันหยุดซึ่งเป็นช่วงที่ทำงานค่อนข้างเงียบ

 

ปัญหาในการสะกดคำหรือไวยากรณ์

 • ใช้ซอฟต์แวร์ที่ช่วยสะกดคำหรือตรวจไวยากรณ์
 • ใช้ซอฟต์แวร์ที่ช่วยคาดเดาคำที่ต้องการใช้จากบริบทก่อนหน้า
 • ใช้คอมพิวเตอร์ที่สามารถออกเสียงข้อความที่พิมพ์บนจอ จะช่วยเตือนคำที่พิมพ์ผิดได้
 • ให้เพื่อนร่วมงานช่วยตรวจอีกครั้งก่อนส่ง
 • ตรวจเฉพาะงานที่สำคัญเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเสมอไป

 

ปัญหาสับสนตัวเลข

 • ออกเสียงตัวเลขขณะเขียนหรือพิมพ์เพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง
 • คิดซ้ำเพื่อตรวจสอบคำตอบ
 • ใช้เครื่องคิดเลขที่มีเสียง

 

ปัญหาสับสนทิศทาง

 • ใช้และพกพาแผนที่ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
 • เขียนทิศทางไว้โดยเน้นตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ
 • มีคนไปด้วยหากไปที่ที่ไม่คุ้นเคย
 • ฝึกไปจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยใช้แผนที่และจุดสำคัญที่กำหนดไว้
 • แขวนรูปภาพหรือวัตถุไว้บนกำแพงเพื่อเป็นจุดสังเกตด้านซ้ายและขวา

 

ปัญหาถูกรบกวนได้ง่ายและต้องทำงานในพื้นที่เปิด

 • ขอย้ายไปทำงานบริเวณพื้นที่ปิด
 • ทำงานที่บ้าน
 • ขอทำงานในที่ไม่มีเสียงรบกวนและไม่วุ่นวาย
 • ขอใช้พื้นที่ทำงานอื่น ๆ เป็นทางเลือก เช่น ห้องเก็บเอกสาร ห้องทำงานส่วนตัว ห้องเก็บของ หรือพื้นที่ปิดอื่น ๆ
 • ใช้เครื่อง white noise เพื่อกลบเสียงอื่น ๆ

 

ปัญหาความจำสั้น (มักจะลืมชื่อและจำนวน)

 • ใช้อุปกรณ์ช่วยจำเพื่อให้สามารถจำกลุ่มของคำได้
 • ใช้เครื่องมือทำผังภูมิ (graphic organizer) เพื่อช่วยให้ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว
 • ใช้เครื่องมือจากเว็บ เช่น Evernote บันทึกสิ่งที่ต้องการเตือนหรือจำ และส่งผ่านไปยังคอมพิวเตอร์ มือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพาต่าง ๆ
 • เมื่อได้รับข้อมูลใหม่ ๆ ให้นำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลที่คุ้นเคยอยู่แล้ว
 • ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ต่าง ๆ
 • ใช้เทปบันทึกเสียงขนาดเล็ก หรือ voice organizer
 • ให้เพื่อนร่วมงานช่วยยืนยันว่าเข้าใจถูกต้องและทบทวนซ้ำอีกครั้ง
 • ตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้าก่อนเวลา เช่น รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

 

ปัญหาการรับรู้และเข้าใจช้าในการฝึกอบรมหรือประชุม

 • ขอข้อมูลมาศึกษาล่วงหน้า
 • ควรนั่งด้านหน้าหรือตรงกลางห้องเพื่อให้การติดตามการบรรยายเป็นไปได้ดีกว่า
 • ถามจากผู้ที่เคยเข้าอบรมมาก่อน
 • บันทึกเสียงเพื่อใช้ทบทวนภายหลัง หรือขอเบอร์ติดต่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อสอบถามหากมีข้อสงสัย

 

วิธีการที่กล่าวมานี้อาจเป็นแนวคิดช่วยให้การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดีควรลองทำงานโดยไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกบ้าง เพื่อดูว่าสิ่งเหล่านี้ยังจำเป็นอีกหรือไม่ ควรระลึกไว้เสมอว่าทุกคนสามารถทำงานได้แม้ว่าจะด้วยวิธีที่แตกต่างกัน และในบางครั้งการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับบุคคลอื่น ๆ ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลให้แก่ทุกคนได้เช่นกัน

 

 

Visitors: 7,122