อบรม

สัมมนา/เสวนาครู/ผู้ปกครอง

-โครงการส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายชมรมผู้ปกครองคนพิการทางการเรียนรู้

-โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวคนพิการทางการเรียนรู้สู้การมีอาชีพที่ยั่งยืน

-โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ดูแลคนพิการทางการเรียนรู้สู่การมีอาชีพที่ยั่งยืน  ประจำปี  2558  ครั้งที่  2  ขยายเครือข่ายอาชีพ  และการทำอาชีพกระหรี่ทัฟ

-โครงการประชุมใหญ่สามัญและสัมมนาปี 2558

-โครงการฝึกทักษะ  Line  Garph  สำหรับผู้บกพร่องทางการเรียนรู้

-โครงการพัฒนาศักยภาพสมอง  เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ด้วยพุทธจิตกายศาสตร์

 

สัมมนาบุคลากรทางการแพทย์

-โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ครอบครัวเด็กที่มีความพิการด้านการเรียนรู้  โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

         กิจกรรมบำบัด

ตาราง  9  ช่อง

         หลักสูตร

หลักสูตร  cdec  สอนอ่าน  120  ชม.

         สินค้า

กำลังรอผู้จัดจำหน่าย

Visitors: 7,979