https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHnOJpzaTURkaKdnZN9TZ2Dt4I8mImqgs2oOYGKEhTTHld-g/viewanalytics

ภารกิจ

วัตถุประสงค์ของสมาคม  คือ

1.เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครอง 

   นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไปในประเทศไทยเกี่ยวกับบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้

2.เพื่อให้ความร่วมมือกันช่วยเหลือ  และส่งเสริมศักยภาพ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้  (  learning  disabilities )  ในประเทศไทย ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

3.เพื่อส่งเสริม สวัสดิการและอาชีพของผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาและสมาชิก

4.เพื่อส่งเสริมงานวิจัยเกี่ยวกับการแก้ไขและส่งเสริมบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้

5.ร่วมมือกับรัฐบาล องค์การ สมาคม บุคคล หรือคณะบุคคลในอันที่จะส่งเสริมให้เด็ก

เยาวชน และประชาชนเกิดการเรียนรู้และเป็นพลเมืองดีของชาติในทุกมิติ

6.สมาคมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงานให้กับองค์กรในเครือข่ายคนพิการทางการ  เรียนรู้ในประเทศไทย

7.สมาคมจะไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียดหรือเล่นการพนันทุกชนิดภายในสมาคมอย่างเด็ดขาด

Visitors: 252