ข่าว/ประชาสัมพันธ์/การประชุมขอเชิญชวนร่วมงาน งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ & สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562
เรื่อง นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค
( INNOVATION AND UNIVERSAL DESIGN FOR INCLUSIVE SOCIETY )
วันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2562 ณ The portal Ballroom อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Visitors: 2,722