ข่าว/ประชาสัมพันธ์/การประชุม



เวทีรับฟังความคิดเห็นและสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนข้อเสนอ

ต่อชุดสิทธิประโยชน์หลักและสิทธิเฉพาะสำหรับคนพิการปี ๒๕๖๒

วันที่ ๔-๕ สิงหาคม  ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น หลักสี่  กรุงเทพฯ



Visitors: 4,198