ชมรมเครือข่ายของเรา

จังหวัดสุพรรณบุรี

คุณพัณณ์ชิตา ฐานอัครพัฒน์

ประธาน

 

จังหวัดนครปฐม

นายกมลวิช ฤชามณี ประธาน  
จังหวัดปทุมธานี
นางวินิตา  สร้อยเพชรประภา ประธาน  

จังหวัดอุดรธานี

นายสุวิทย์ พวงสุวรรณ ประธาน  
จังหวัดหนองคาย
นายบุญเจียม ดาวังปา ประธาน  
จังหวัดนนทบุรี
นายสมหมาย  โพธิ์สาราชอินทร์ ประธาน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นางเยาวมาลย์ สถิตย์วงศ์ ประธาน  
จังหวัดราชบุรี
นางอุดมลักษณ์ ปราบพาลา ประธาน  
จังหวัดขอนแก่น
นางทัศนภรณ์ แสงศรีเรือง ประธาน  
จังหวัดลำปาง
นางพันธ์ประภา ขะมะโต ประธาน 094-7230716
จังหวัดแพร่
 นางรุจิกาญจน์  ฐิติภัทรพงษ์ ประธาน  084-3787748
จังหวัดน่าน  
นางแสงจันทร์ อำนวยผล ประธาน

082-8958597

จังหวัดสุโขทัย  
นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอน ประธาน 081-6363393
จังหวัดเพชรบุรี  
นายกิตติชัย คงเจริญ ประธาน 081-6828954
จังหวัดสุราษฏร์ธานี  
นายณภพ กวินสิทธิเดโช ประธาน(ผู้ปกครอง) 083-1043795, 087-6208454
จังหวัดสงขลา  
นางจันทนา เจริญวิริยะกาพ ประธาน 086-7493303
จังหวัดสมุทรสาคร  
นางจรัสศรี โตสงวน ประธาน 088-2066741
จังหวัดตรัง  
นางยี่น๊ะ ทองดี ประธาน 095-0300645
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
นายประโชติ สุริยผล ประธาน 089-5340213

 

  สมารถดูรายละเอียดชมรมเครือข่ายได้ที่ลิ้งนี้

 

Visitors: 7,980