บริการ


แบบฟอร์ม

 คัดกรอง
 ทุนช่วยเหลือ
 สอนเด็ก

     


อบรม/สัมมนา/เสวนาครู/ผู้ปกครอง

-โครงการส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายชมรมผู้ปกครองคนพิการทางการเรียนรู้

-โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวคนพิการทางการเรียนรู้สู้การมีอาชีพที่ยั่งยืน

-โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ดูแลคนพิการทางการเรียนรู้สู่การมีอาชีพที่ยั่งยืน  ประจำปี  2558  ครั้งที่  2  ขยายเครือข่ายอาชีพ  และการทำอาชีพกระหรี่ทัฟ

-โครงการประชุมใหญ่สามัญและสัมมนาปี 2558

-โครงการฝึกทักษะ  Line  Garph  สำหรับผู้บกพร่องทางการเรียนรู้

-โครงการพัฒนาศักยภาพสมอง  เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ด้วยพุทธจิตกายศาสตร์

 

สัมมนาบุคลากรทางการแพทย์

-โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ครอบครัวเด็กที่มีความพิการด้านการเรียนรู้  โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 


กิจกรรมบำบัด

 ตาราง9ช่อง

 หลักสูตร

หลักสูตร  cdec  สอนอ่าน  120  ชม.


 

Visitors: 4,959