https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHnOJpzaTURkaKdnZN9TZ2Dt4I8mImqgs2oOYGKEhTTHld-g/viewanalytics

โครงการเกษตรกรรมยังยืน

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้และครอบครัว   

เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มการใช้สิทธิประโยชน์ของคนพิการ

เพื่อฟื้นฟูบำบัดสมรรถภาพ ส่งเสริมเจตคติอันดีให้เกิดในสังคม

Visitors: 252